Menu

Popup

Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Binh đoàn pháp sư ALL Server 03:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 04:00
Huyết Lâu Server 2,3 04:30
HIT and UP ALL Server 06:20
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 06:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 07:00
Boss Attack ALL Server 07:50
Boss Vàng Server 2,3 08:00
Giờ Vàng x2 Exp ALL Server 09:00
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 10:45
Sky Event Server 2 13:05
Nhện Raklion Server 2 15:15

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU ĐẠI VIỆT.VN!